De bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van de vereniging CRV Vlaanderen vzw kent 2 districten in Vlaanderen met 16 onderliggende afdelingen, een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Districten
CRV Vlaanderen kent districten waar zowel de melkvee- als de vleesveeleden onder vallen.
Eén keer per jaar komt u als leden van uw district bijeen op de CRV-winterbijeenkomst. Tijdens deze ledenbijeenkomst worden nieuwe bestuurders gekozen of herkozen; elke district kent 8 tot 12 bestuursleden.
Verder neemt u kennis van het reilen en zeilen van uw district, de vereniging CRV Vlaanderen vzw, de coöperatie CRV en haar onderneming CRV. Ook worden de jaarcijfers met u besproken én is er een actueel thema, dat bedoeld is om een stuk vakkennis te delen. Na afloop is er tijd voor een gezellige ontmoeting en kunt u napraten met uw collega’s en de mensen van de organisatie.

Kaart met districten

Bekijk de Vlaamse districtsbestuurders

Drukwerk

Afdelingen
Zoals op bovenstaande kaart is te zien, zijn de Vlaamse districten nog onderverdeeld in afdelingen; maar deze afdelingen vormen geen onderdeel van de zeggenschapsstructuur. Die loopt vanuit de leden naar de algemene vergadering.
Wel kunnen de afdelingen worden gebruikt om leden binnen het district (op afdelingsniveau) uit te nodigen voor de winterbijeenkomsten of om activiteiten te organiseren in het kader van de ledenbetrokkenheid in het gebied.
In de bovenstaande kaart zijn binnen district 9 en 10 de grenzen van de 11 melkvee-afdelingen weergegeven. De 5 vleesveeafdelingen zijn weergegeven in onderstaande kaart.

Drukwerk

 

Algemene Vergadering
Alle districtsbestuurders van district 9 en 10 van de coöperatie CRV u.a., tezamen vormen de Algemene Vergadering van CRV Vlaanderen vzw. De Algemene Vergadering bestaat daarmee uit 20 leden en zij is het ‘hoogste orgaan’ in de vereniging.

De Algemene Vergadering heeft alle bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij daarvan in de statuten wordt afgeweken. Zie hiervoor verder de statuten van CRV Vlaanderen vzw op deze website.

Raad van Bestuur CRV Vlaanderen
De Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen heeft tot taak de vereniging te besturen. Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directie van CRV.

Samenstelling Raad van Bestuur CRV Vlaanderen vzw (per 11-03-2021):
– K. (Kurt) Faes, Meer | voorzitter | lid van de Raad van Commissarissen
– L. (Luc) Reijnders, Linkhout | ondervoorzitter | lid van de Raad van Commissarissen
– M. (Marc) Raemdonck, Sledinge | secretaris district 10
– P. (Pascal) De Vos, Onkerzele | bestuurslid district 10

Bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen | beleidsadviseur Vlaamse overheid – departement Landbouw & Visserij.

De Raad van Bestuur van de CRV Vlaanderen bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan:

  • 2 leden zijnde de Vlaamse hoofdbestuurders van de coöperatie CRV u.a.
  • 1 of meer leden die voortkomen uit het districtsbestuur van de districten 9 en 10.