Stamboekerkenningen

CRV Vlaanderen vzw is houder van een door de Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij) gegeven erkenning.

De erkenning betreft:
“Met toepassing van artikel 3, vijfde lid, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 is de vzw CRV Vlaanderen, met ondernemingsnummer 0652.916.106, met ingang van 1 juli 2016 erkend voor het bijhouden van een stamboek voor de rundveerassen Holstein, Belgisch Witblauw, Rood, Witrood, Kempens Roodbont en Blonde d’Aquitaine.”

Tabel: rassen waarvoor de CRV Vlaanderen vzw, stamboekerkenning heeft

Melk Dubbeldoel Vlees
Holstein friesian Belgisch witblauw (WBD) Belgisch witblauw (BBL)
Rood (BRD) Rood (BRV)
Witrood (BWR) Blonde d'Aquitaine
Kempens Roodbont

Vlaamse overheidserkenning
Voor Vlaanderen zijn de stamboekerkenningen voor bovengenoemde rassen ondergebracht bij CRV Vlaanderen vzw, die door de Vlaamse overheid erkend is om de betreffende activiteiten bij haar Vlaamse leden uit te voeren.

Uitvoering werkzaamheden
De uitvoering van de stamboekregistratie en het prestatieonderzoek is door CRV Vlaanderen vzw, uitbesteed aan verschillende derde partijen, waaronder CRV bv. Daarbij blijft de CRV Vlaanderen vzw verantwoordelijk voor deze activiteiten en het toezicht op de kwaliteit van de dataverzameling (zie ook Reglementen en Toezicht Kwaliteit) en kan zij in het kader van de erkenning beschikken over de verzamelde data.

Daartoe zijn door het hoofdbestuur van de CRV Vlaanderen verschillende reglementen opgesteld, waaronder het Reglement Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)

Vaststellen fokdoelen
CRV Vlaanderen toetst elke vijf jaar het fokdoel per ras bij haar leden.
Conform de voorwaarden van de erkenning hebben de leden van de ‘erkende vereniging’ op democratische wijze inspraak in het fokdoel van hun ras.  Om zoveel mogelijk leden bij de fokdoeldiscussie te betrekken, krijgen zij eerst de mogelijkheid op internet om via een enquête het gewenste fokdoel voor hun ras kenbaar te maken.

Op basis van deze ‘kwantitatieve’ input vindt op de winterbijeenkomsten van CRV een ‘kwalitatieve’ discussie plaats met de aanwezige leden. De input van district 9 en 10 (van de diverse ledenvergaderingen, c.q. winterbijeenkomsten) wordt verzameld en dat levert een fokdoel op per ras, dat uiteindelijk door de Raad van Bestuur van de CRV Vlaanderen formeel wordt vastgesteld. Daarna wordt dit per ras aan de Vlaamse overheid gerapporteerd.

Voor kleinere rassen wordt voor de invulling van het fokdoel – waar mogelijk – contact  gezocht met een ras-stamboek, fokkersclub, of anderszins vertegenwoordigers van dat ras.

Omdat fokkerij een zaak is van de lange termijn – het generatie-interval bij runderen is ongeveer 5 jaar – wordt de fokdoeldiscussie eens per 5 jaar gehouden. Op dat moment wordt ook de enquête op internet geopend en wordt het onderwerp geagendeerd op de winterbijeenkomsten.

De laatste fokdoeldiscussie heeft plaatsgevonden op de winterbijeenkomsten van 2016.