Over CRV Vlaanderen

CRV Vlaanderen vzw is in 2016 opgericht vanwege de voorgenomen fusie tussen de coöperatie CR Delta u.a. in Nederland en de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) vzw in Vlaanderen. CRV Vlaanderen heeft in 2016 een volledige erkenning (voor stamboekvoering, dataverzameling én fokwaardenschatting) aangevraagd bij de Vlaamse overheid en deze erkenning per 1 juli 2016 ontvangen.
De Vlaamse leden van de coöperatie CRV u.a. zijn van rechtswege lid van CRV Vlaanderen vzw.

Missie
CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij een stamboekerkenning van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van haar werkzaamheden (m.n. de dataverzameling, onderzoek en fokwaardenschatting).

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV bv en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..