Toezicht kwaliteit

Voor het toezicht op de kwaliteit en gebruik van de data heeft CRV Vlaanderen vzw verschillende commissies met in- en externe toezichthouders ingesteld.

  • Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
  • Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)

De Commissie Toezicht Erkenning Gegevensverzameling (CTEG)

De Commissie Toezicht Erkenning Gegevensverzameling is ingesteld door de Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen en heeft primair tot taak het houden van toezicht op de naleving van de reglementen, in het werkgebied van CRV Vlaanderen. Hiertoe heeft de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden op dit terrein in Vlaanderen aan de commissie CTEG gedelegeerd. Voor Nederland is een aparte CTEG-commissie benoemd, maar beide commissie vergaderen veelal gezamenlijk om kennis en inzicht te delen en naar de markt een uniforme lijn te volgen.

Ter uitvoering van de primaire taak behandelt de commissie de resultaten van kwaliteitscontroles (uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de reglementen) en draagt zij zorg voor het opstellen, aanpassen en actualiseren van de reglementen, die vervolgens worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen. De commissie is bevoegd sancties op te leggen indien er niet conform de reglementen is gehandeld.

De commissie is ook adviesorgaan voor directie de Raad van Bestuur en heeft een coördinerende functie voor de kwaliteitscontrole binnen de CRV Vlaanderen en de contractorganisaties. In dit verband rapporteert de commissie jaarlijks door middel van het jaarverslag aan de Raad van Bestuur en de leden. De commissie vergadert minimaal twee maal per jaar.

De commissie bestaat uit drie leden die voortkomen uit of benoemd zijn door de Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Samenstelling CTEG van CRV Vlaanderen
– Kurt Faes, Meer
– Tom van Nespen, Vrasene
– Regina De Smet, Idegem

De geschillencommissie (GC)

De geschillencommissie van CRV Vlaanderen heeft tot taak om geschillen tussen de vereniging of haar bedrijf enerzijds, en haar leden en klanten anderzijds op te lossen zonder tussenkomst van de burgerlijke rechter. Daarnaast treedt deze commissie op als beroepscommissie voor bepaalde met name genoemde besluiten die door of namens het hoofdbestuur genomen zijn, waaronder die van de CTEG. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. Onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie is het lidmaatschap van een ander (dan GC) bestuurlijk orgaan van CRV of het bekleden van een door CRV bezoldigde functie. Minimaal één van de commissieleden is jurist.

Samenstelling GC
– Noël van Leeuwe, Sint Margriete
– Koen Van Wijnsberge, Leuven
– Willy Vandewalle, Torhout