Lidmaatschap

Toegetreden leden van CRV Vlaanderen vzw zijn de natuurlijke en rechtspersonen die het rundveehouderijbedrijf actief uitoefenen binnen District 9 of 10 van de coöperatie CRV ua, en die hun lidgeld hebben betaald. De Raad van Bestuur verifieert of aan deze voorwaarden is voldaan.

Anders gezegd: de leden van CRV Vlaanderen vzw zijn de Vlaamse leden die ook lid zijn van de Coöperatie CRV. Deze Nederlands-Vlaamse coöperatie kent 10 districten, waarvan district 9 en 10, de Vlaamse districten zijn. De leden van deze twee Vlaamse districten van de coöperatie CRV, zijn automatisch ook lid van de vereniging CRV Vlaanderen vzw (zie tabblad bestuur).

Voor de volledige tekst en voorwaarden van lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van CRV Vlaanderen vzw.

De kosten van het CRV-lidmaatschap – de contributie – wordt jaarlijks vastgesteld en gefactureerd in november en is van toepassing op het boekjaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Voordelen lidmaatschap

  • Leden hebben stemrecht en daarmee inspraak in het beleid van de vereniging CRV Vlaanderen vzw.
  • Leden kunnen gekozen worden in verschillende organen van CRV Vlaanderen en hebben daarmee actief invloed op het beleid.

Ledencommunicatie
De ledencommunicatie vindt plaats via de CRV vakbladen Veeteelt en VeeteeltVlees. De vakbladen informeren de leden-veehouders over de gang van zaken binnen de coöperatie CRV en haar onderneming. Zij ondersteunen de communicatie en promotie van de CRV producten en diensten die de leden en klanten ter beschikking staan. Tot slot informeren de vakbladen Veeteelt en VeeteeltVlees de lezers op het gebied van het dagelijks management van de veehouderijbedrijven. Naast fokkerij betreft dit o.a. voeding, huisvesting, melkwinning, diergezondheid, management, markt en economie.

CRV-districtsbijeenkomsten
Jaarlijks worden in januari-februari binnen elk district meerdere CRV-districtsbijeenkomsten gehouden. CRV kent over haar hele werkgebied in Nederland en Vlaanderen in totaal 10 districten, waarin de leden voor melkvee- en vleesvee gecombineerd zijn. Op de districtsbijeenkomsten worden zowel de zaken van CRV Vlaanderen vzw, de coöperatie CRV (ledenvergadering) als die van het bedrijf CRV (productpresentaties) toegelicht.

Op de agenda van de districtsbijeenkomsten komen diverse zaken aan de orde, waaronder:

  • De jaarcijfers van CRV Vlaanderen vzw, de coöperatie CRV en het bedrijf CRV;
  • Het (eventueel) vastgestelde CRV-ledenvoordeel;
  • Actualiteiten uit de afdeling (o.a. verkiezingen) en organisatie (coöperatie en bedrijf);
  • Een actueel thema ter ondersteuning voor het management van het rundveebedrijf;
  • Eens per 5 jaar een discussie met de leden over de fokdoelen per ras;
  • Actuele informatie uit het producten en dienstenaanbod van het bedrijf CRV.

De data en locaties worden jaarlijks in januari gepubliceerd in Veeteelt/VeeteeltVlees en op de websites van het bedrijf CRV (www.crv4all.be en www.crv4all.nl). De leden ontvangen daarnaast een persoonlijke uitnodiging voor de districtsbijeenkomsten in hun district c.q. woonomgeving.

De waarde van het lidmaatschap
CRV Vlaanderen is een vereniging met als voornaamste doel: veeverbetering. Dit vraagt om focus op de lange termijn, om continuïteit te kunnen waarborgen. CRV Vlaanderen heeft haar activiteiten uitbesteed aan het bedrijf CRV bv.
Vanuit dat perspectief levert CRV dienstverlening (stamboekregistratie, MPR, bedrijfsinspectie, etc.), managementproducten en genetica. Zij levert deze producten en diensten mede via het bedrijf CRV, waarvan de coöperatie CRV u.a. 100% eigenaar is.

Daarnaast ondersteunt CRV haar leden met vakkennis, ten behoeve van hun onderneming. Dit doet zij via de eerder genoemde media Veeteelt en VeeteeltVlees, maar ook op de CRV-districtsbijeenkomsten, websites, dochtergroepenpresentaties, open dagen, etc. Klanten van CRV die géén lid zijn van de coöperatie, kunnen zich desgewenst abonneren op Veeteelt en/of VeeteeltVlees.